„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

proform.usv.ro

"Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe"

"Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm"

POCU/379/6/21/124981

Obiective

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, cu sediul în Suceava, strada Universităţii, numărul 13, în PARTENERIAT cu SIVECO ROMANIA SA BUCURESTI,UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" IASI, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALATI și UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU, derulează, începând cu data de 27 mai 2019, proiectul "Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm" – POCU/379/6/21/ Cod SMIS 2014+: 124981, cofinanţat de Fondul Social European, în cadrul Axei prioritare nr. 6 - Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare și corelate care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul participării la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

 • Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la 6.845.959,60 lei.
 • Contribuția noastră la obiectivul specific al programului se va materializa într-o ofertă educațională de calitate la nivel universitar, deci un sistem de educație mai performant, ca urmare a îmbunătățirii programelor de studii ale celor 5 universități prin intermediul cursurilor opționale proiectate și dezvoltate pe principii moderne și atractive în rândul tinerilor.
 • Obiecte specifice
 • OS1: Imbunătățirea nivelului de competențe pentru 83 de cadre didactice din cele 5 universități partenere în ceea ce privește proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în medii online, promovarea de medii noi de învățare, precum și abilități profesionale specifice personalului didactic din învățământul terțiar oferite în cadrul Cursului Post Universitar (CPU) de perfecționare profesională.
 • OS2: Creșterea nivelului de educație superioară în raport cu solicitările vieții active, cu strategiile naționale de dezvoltare și cu nevoia de formare a unor competențe transversale, în special antreprenoriale, pentru 441 de studenți (între care 331 de studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES) din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere, ca urmare a proiectării, dezvoltării și pilotării unui pachet de 5 cursuri antreprenoriale cu importantă componentă aplicativă oferite studenților sub forma unor oferte educaționale complementare programelor de studii.
 • OS3: Creșterea ratei de acces și de participare la învățământul terțiar universitar concomitent cu reducerea ratei de abandon a studiilor terțiare în cele 3 regiuni de dezvoltare prin intermediul unui pachet complex de acțiuni constând în derularea de campanii de conștientizare pentru 250 de elevi, organizarea unor programe de consiliere profesională personalizată și acordarea unui stimulent financiar tip bursă în suma forfetară de 300 lei/lunar pentru un grup de 200 de studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere.

  PARTENERIAT

  BENEFICIAR - UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA - www.usv.ro
  Partener 1 - SIVECO ROMANIA SA BUCUREȘTI - www.siveco.ro
  Partener 2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" IAȘI - www.umfiasi.ro
  Partener 3 - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA- www.ucv.ro
  Partener 4 - UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI- www.univ-danubius.ro
  Partener 5 - UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU - www.ub.ro

Prin furnizarea unor programe de studii adaptate cerințelor pieței muncii vom contribui la formarea unor competențe utile pentru viitorii actori de pe piața muncii, așadar la creșterea gradului de adecvare a tinerilor apți de muncă la nevoile angajatorilor. De asemenea, programele de formare profesională la care va participa personalul didactic din cele 5 universități vor reprezenta pârghii de dezvoltare a resurselor umane din sistemul național de educație, favorizând astfel accesul acestora la învățare pe tot parcursul vieții și la actualizarea permanentă a competențelor didactice. In mod colateral, prin asigurarea de noi oportunități de perfecționare profesională pentru profesori se va stimula interesul acestora pentru continuarea carierei didactice, deci implicit se va menține sau chiar va crește nivelul de ocupare

Proiectul va contribui și la diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar (O.S.6.10), întrucât partenerii vor elabora și implementa un pachet de 5 cursuri antreprenoriale complementare programelor de studii de licență .

In ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic (O.S.6.9), ne propunem derularea a două programe de formare profesională adresate tuturor profesorilor din cele 5 universități. Primul curs se va axa pe dobândirea competențelor necesare proiectării unei oferte educaționale cu tematică antreprenorială precum și abilităților necesare pentru organizarea și furnizarea cursurilor în medii online, respectiv promovarea de metode noi de învățare.

In sensul creșterii participării la învățământul terțiar universitar în special a celor din grupuri vulnerabile, proiectul asigură un pachet de stimulente constituit dintr-o sumă forfetară lunară în valoare de 300 lei și un program personalizat de consiliere profesională. De asemenea, se vor realiza o serie de campanii de conștientizare în rândul elevilor, acestea urmând să se desfășoare cu precădere în localitățile din care provin cei 5 parteneri universitari.

Grupul țintă este constituit din personal didactic angajat al celor 5 universități partenere și din studenți din anii terminali ai studiilor de licență (ultimele 3 semestre) derulate de cele 5 universități partenere și din elevi ai liceelor aflate în cele 3 regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia

Prin implementarea cu succes a proiectului, partenerii vor contribui la creșterea valorii adăugate a programului și la ameliorarea situației existente. Obținerea rezultatelor estimate va însemna că:
- 83 de profesori au dobândit competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și sunt mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social;
- 441 de studenți au absolvit învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială;
- 200 de studenți din grupurile vulnerabile au fost sprijiniți să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși și au primit astfel o șansă în plus la o viață activă de succes;
- 5 instituții de învățământ superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale României, și-au îmbunătățit portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv, care oferă studenților posibilitatea de a dobândi un set de competențe utile pentru viața profesională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei