"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020"

proform.usv.ro

"Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe"

"Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm"

POCU/379/6/21/124981

Activități specifice

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Sub-activitatea A1.1 Asigurarea managementului și monitorizării proiectului
Această activitate va implica toți parteneri ai proiectului și care vor asigura planificarea, monitorizarea și coordonarea activităților propuse în proiect, elaborarea raportărilor periodice privind progresul proiectului, elaborarea dosarelor în vederea depunerii cererilor de rambursare, derularea procedurilor de achiziții prevăzute în proiect, gestionarea riscurilor, gestionarea schimbărilor, asigurarea calității, evaluarea rezultatelor proiectului. Planificarea proiectului va presupune detaliarea planului de implementare, definirea planului de achiziții. Implementarea constă în derularea activităților din cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor. Monitorizarea constă în urmărirea periodică, pe tot parcursul derulării proiectului, precum și tendințele de derulare a activităților incluse în proiect. Raportarea va avea în vedere monitorizarea lunară a activităților desfășurate în proiect. Evaluarea va consta în aprecierea periodică și generală a performanțelor și compararea cu obiectivele urmărite, cu rezultatele parțiale și finale ale proiectului.

A2. ACTIVITATE TRANSVERSALA AFERENTA CHELTUIELILOR INDIRECTE (INCLUSIV INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU PROIECT)

Sub-activitatea A2.1 Activitate transversala aferenta cheltuielilor indirecte (inclusiv informare si publicitate pentru proiect)
Această activitate include toate acțiunile suport pentru buna desfășurare a proiectului: derularea procedurilor de achiziții, efectuarea operațiunilor financiar-contabile, asigurarea măsurilor minime de informare și publicitate.

A3. PROGRAM INTEGRAT DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR

A3.1 Recrutarea și selecția personalului didactic din învățământul terțiar universitar în vederea participării la programul integrat de perfecționare profesională
Această activitate are ca scop selecția personalului didactic care va participa la programul de perfecționare profesională. Se va elabora o metodologie comună de recrutare și selectie a grupului țintă alcătuit din personal didactic din învățământul terțiar universitar de la S,P2,P3,P4,P5, orientată către asigurarea unui acces și a unei participări nediscriminatorii la activitățile proiectului, precum și către respectarea principiului egalității de șanse și fundamentată pe un set de criterii de evaluare și selecție bazate pe performanță.

A3.2 Dezvoltarea si furnizarea unui curs de formare profesionala a personalului didactic privind proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea cursurilor in medii online, promovarea de medii noi de invatare - Această subactivitate va fi implementată de partenerul P1 în colaborare cu cele 5 universități – ca furnizoare de grup țintă și organizatoare ale procesului de formare. Partenerul social din mediul privat (P1) va fi dezvoltatorul de curs și furnizorul de formare.

A3.3 Program post-universitar de perfectionare profesionala pentru personalul didactic din invatamântul tertiar universitar
În cadrul acestei activități se va desfășura un program de formare cu profesorii din grupul țintă pentru dezvoltarea unor competențe didactice specifice personalului din învățământul terțiar universitar. Acest program va lua forma unui Curs Post Universitar (CPU) de formare profesională. Fiecare partener va elabora și furniza propriul CPU, dar vor exista și principii comune.

A4. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA OFERTEI EDUCATIONALE IN INVATAMANTUL TERTIAR UNIVERSITAR - CORELATA CU NEVOILE PIETEI MUNCII, CU PROMOVAREA DE EXPERIENTE DE INVATARE DE CALITATE

A4.1. Recrutarea si selectia grupului tinta format din studenti ai programelor de licenta din invatamantul tertiar universitar<
Această activitate are ca scop selecția a 441 de studenti din anii terminali ai ciclului de studii de licenta pentru a beneficia de sprijin pentru participare la invatamantul tertiar, din care min 331 de studenti netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES. Distributia celor 441 de persoane intre parteneri se va realiza pe principiul contributiei relativ egale, intre cele 5 universitati, din care minim 75% vor apartine categoriilor vulnerabile.

A4.2 Dezvoltarea si pilotarea ofertei educationale constand in cursuri antreprenoriale cu componenta aplicativa pentru studentii din grupul tinta<
In cadrul acestei subactivitati fiecare universitate va elabora un curs antreprenorial cu componenta aplicativa si il va pilota cu studentii din anii terminali ai studiilor de licenta sub forma unei discipline complementare programelor de studii de licenta. O contributie majora o va avea si partenerul social (P1), care se va implica atat cu know-how pentru elaborarea continutului stiintific, cat si in proiectarea si dezvoltarea componentei aplicative a fiecarui curs, inclusiv digitalizarea acesteia. Digitalizarea partiala a cursului antreprenorial va permite profesorilor utilizarea metodelor moderne si flexibile de predare, de tip e-learning, conducand astfel la cresterea atractivitatii si a dimensiunii practice a ofertelor educationale.

A5. PACHET INTEGRAT DE MASURI PENTRU SPRIJINIREA CRESTERII PARTICIPARII LA INVATAMANTUL TERTIAR UNIVERSITAR

A5.1 Organizarea de campanii de constientizare destinate grupului tinta elevi
Campaniile de constientizare adresate elevilor vor fi organizate la sediile celor 5 parteneri universitari sau in licee, dupa caz, prin desfasurarea unor evenimente de informare. Se estimeaza ca la aceste campanii de constientizare vor participa aproximativ 250 elevi (in medie cate 50 elevi pentru fiecare universitate). In timpul lectiilor deschise, elevilor li se vor comunica informatii generale despre proiect si le vor fi prezentate beneficiile continuarii studiilor in invatamantul tertiar universitar, cu exemplificarea unor module teoretice/practice din cadrul cursului antreprenorial.Participantii la evenimentele de informare vor primi un pachet cu materiale de promovare.

A5.2 Organizarea de programe de consiliere profesionala pentru studentii din categoriile defavorizate
Studentii din categorii defavorizate (netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES) care fac parte din grupul tinta al proiectului si participa la pilotarea ofertelor educationale vor beneficia de masuri suplimentare de sprijin constand in sesiuni de consiliere profesionala personalizata. Frecventarea acestui program va fi obligatorie pentru studentii care primesc Bursa Student Antreprenor.

A5.3 Acordarea de sprijin financiar studentilor din categoriile defavorizate
Partenerii universitari vor utiliza finantarea nerambursabila primita prin intermediul acestui proiect a oferi 300 de Burse Student Antreprenor. Valoarea bursei va reprezenta echivalentul a 6 luni x 300 lei. Cei 300 de beneficiari sunt studenti din categoria netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES inscrisi in grupul tinta, care participa la pilotarea ofertelor educationale si care se afla inmatriculati in oricare din ultimele 3 semestre ale studiilor de licenta. Selectia lor, avand in vedere grupul tinta alcatuit din cel putin 331 de studenti apartinand categoriilor defavorizate, se va realiza cu ajutorul unui pachet de criterii ce se va axa in jurul a 2 principii fundamentale: situatia socio-economica a persoanei, respectiv performanta scolara inregistrata pana la acel moment. Tot in ceea ce priveste obligatiile grupului tinta, contractele vor prevede ca: - fiecare student beneficiar sa demonstreze la finalul perioadei de acordare a bursei continuarea studiilor, respectiv finalizarea studiilor in cel mult 6 luni de la finalizarea proiectului; - fiecare student beneficiar sa participe la cursul antreprenorial si sa-l finalizeze cu absolvire; - fiecare student beneficiar sa frecventeze programul de consiliere profesionala personalizata si sa obtine adeverinta de participare.

  • Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

    Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

    Uniunea Europeana
    Guvernul Romaniei